Klagomålshantering

Novalisgymnasiet strävar efter att hålla en hög kvalitet på vår verksamhet. Möjligheten att lämna klagomål på vår verksamhet är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Om ni tycker att vi brister i något avseende och vill klaga på vår verksamhet kan ni använda er av följande rutiner. Våra rutiner är utformade enligt bestämmelserna för klagomålshantering i skollagen.

Huvudmän som bedriver skola eller annan verksamhet inom skolväsendet ska informera föräldrar och andra berörda om hur de ska göra om de vill klaga på verksamheten.

Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten så ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.

Huvudmannen får själv bestämma hur arbetet med klagomål ska organiseras. Det måste dock finnas skriftliga rutiner, så att vem som helst kan se hur klagomål ska hanteras.

Rutinerna för klagomålshanteringen ska innehålla en intern ansvarsfördelning, som bland annat visar vem som har ansvar för att ta emot inkommande klagomål.

Novalisgymnasiet har följande rutiner:

Om du har ett klagomål kan du fylla i formuläret här nedanför och skicka det direkt. Annars kan du ladda ned och fylla i Blankett för klagomålshantering. Denna blankett finns även att hämta på skolan.

Du kan välja att lämna ditt klagomål muntligt men vi ser helst att du skriver ner klagomålet, då finns ditt klagomål dokumenterat med dina ord. Väljer du att lämna klagomålet muntligt kommer det att dokumenteras i efterhand av den du lämnar det till.

Om du önskar ett svar, uppge ditt namn, adress, mail och telefonnummer.

Har du fyllt in en blankett på papper så lämna din ifyllda blankett till rektor eller styrelse. Den som tar emot anmälan ansvarar för att skyndsamt utreda det som skapar oro eller missnöje.

Rektor rapporterar det inkomna klagomålet till huvudmannen (styrelsen).

Blankett för klagomål