ELEVHÄLSOTEAMETS ROLL PÅ NOVALISGYMNASIET

Novalisgymnasiet arbetar nästan enbart med elever som har olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Undervisningen sker i små grupper på 3-9 elever och skolan kan erbjuda möjligheter till individuella studier för elever som behöver avskildhet. Skolan som helhet har cirka 55 elever och alla elever har möjlighet att bli sedda och tilltalade dagligen.

Elevhälsoteamet på Novalisgymnasiet består av skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog. Rektor/biträdande rektor deltar kontinuerligt i förebyggande elevvårdsarbete.

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande på skolan. Den träffas regelbundet för att bidra till kartläggning och utredning av elever och föreslå åtgärder och följa upp dessa.  Den planerar också för utbildningsinsatser i lärarkollegiet. Elevhälsoteamets möten dokumenteras. 

Varje vecka träffar elevhälsoteamet skolans lärarkollegium för ett fördjupat samråd om enskilda elevers skolgång. Stöd till elever ges utifrån elevens individuella behov.

Hälsofrämjande arbete

 • Bidra till att skapa en miljö som stödjer elevernas lärande, undanröja hinder för elevernas utveckling.
 • Planera utbildning och handledning av lärare, inbjuda till föreläsningar.
 • Medverka i utarbetandet av krisplaner och planer mot kränkande behandling
 • Vi erbjuder förebyggande samtal med ungdomar och vårdnadshavare om ungdomars psykiska och fysiska utveckling.
 • Elevhälsoteamet  deltar också i friluftsaktiviteter för eleverna.
 • Elevhälsoteamet och skolans lärare arbetar med elever i frågor om hälsa samt sexualitet, samtycke och relationer.

Förebyggande arbete

 • Kartlägga riskområden, göra riskbedömningar i samarbete med rektor och lärare.
 • Erbjuda motivationshöjande åtgärder för elever.
 • Skapa goda inlärningsmiljöer som motsvarar elevernas behov av stressreducerad lärmiljö.
 • Skriva pedagogiska utredningar för elever i behov av särskilt stöd i samarbete med mentorer.

Åtgärdande arbete

 • Ge stödjande samtal till elever, klasser och vårdnadshavare vid akuta behov.
 • Ge handledning till personal i enskilda elevärenden, samarbeta med externa konsulter.
 • Skriva åtgärdsprogram i samarbete med mentorer.